bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

 1 2 3

Dnia 17 września 2014 r. odbyło się seminarium tematyczne pn. Pracownik 50+ jak skutecznie aktywizować i wykorzystać doświadczenie zawodowe? zorganizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że od 1 października 2014 r. będzie obowiązywał zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowy dokument został zatwierdzony w dniu 9 września 2014 r. przez Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Czytaj więcej...

logoCentrum Rozwoju Zasobów Ludzkich uprzejmie informuje, że w okresie wrzesień-październik 2014 r. w 16 województwach odbywać się będą konferencje i warsztaty upowszechniające pt. Innowacyjne podejście do współpracy instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w ramach projektu innowacyjnego "Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie - wypracowanie modelu współpracy" realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie. Konferencje te mają na celu prezentację innowacyjnego  podejścia do współpracy i koordynacji polityki społecznej na poziomie powiatu w oparciu o rolę Powiatowych Rad Rynku Pracy.

Czytaj więcej...

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia uprzejmie informuję, że w dniu 11 września 2014 roku została podpisana umowa nr POKL.01.03.03-00-082/14 o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

Wartość projektu – 2 636 780,00 PLN.

Wartość przyznanego dofinansowania - 2 636 780,00 PLN.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza Państwa do złożenia aplikacji w konkursie otwartym na kandydatów/-ki na autorów/współautorów publikacji.

Ww. nabór prowadzony jest w ramach realizowanego przez Centrum RZL projektu pn. ,,Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej PO KL).

Czytaj więcej...

Podkategorie