bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zaprasza na konferencję pt. „Architektura zmian w pomocy społecznej", która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2014 r. w Warszawie. Konferencja organizowana jest pod patronatem Władysława Kosiniak – Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu pokazanie nowych rozwiązań, które w istotny sposób już wkrótce zmienią funkcjonowanie pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Zapraszamy do dyskusji nad sposobami ich wdrażania oraz praktycznych konsekwencji postulowanych zmian w pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Pan Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej podczas otwarcia konferencjiPan Tadeusz Gospodarczyk, Zastępca Dyrektora CRZL podczas przemówieniaUczestnicy OSES

Profesor Witold Orłowski podczas otwierającej sesji plenarnejUczestnicy OSESOsoby odwiedzające stoisko promocyjne

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że dnia 23 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Podczas otwarcia konferencji z przemówieniem wystąpił Pan Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES). Następnie Pan Tadeusz Gospodarczyk - Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Projektów przedstawił krótkie informacje o projekcie "Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej". Po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęła się sesja plenarna, którą otworzył Profesor Witold Orłowski. Podczas tej sesji paneliści poruszali tematykę związaną z rolą jaką odgrywa ekonomia społeczna w tworzeniu nowych miejsc pracy w gospodarce narodowej. Na konferencji obecni byli także: Pan Dariusz Kapusta – Dyrektor CRZL, Pani Anna Rodzeń-Kuczmarska – Z-ca Dyrektora ds. Wdrażania Projektów oraz Pan Łukasz Polinceusz - Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl

Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała osiągnięcia i rezultaty projektów realizowanych w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL.Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w MPiPS, Jarosław Pasek, Dyrektor Władzy Wdrazającecj Programy Europejskie i Tadeusz Gospodarczyk, Zastepca Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w czasie konferencji.

Tadeusz Gospodarczyk, Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Projektów Centrum RZL  zaprezentował podsumowanie działań realizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Priorytetu I PO KL.Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich reprezentował Dyrektor Dariusz Kapusta. W konferencji wzieła również udział Anna Rodzeń-Kuczmarska, Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania Projektów.

W dniu 22 października 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca stan wdrażania Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Konferencję rozpoczęła Pani Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która podsumowała rolę MPiPS we wdrażaniu Priorytetu I PO KL. Pani Minister podkreśliła również rolę i wkład Centrum RZL w realizacji projektów systemowych w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej. Podczas konferencji podsumowano efekty realizacji projektów realizowanych w ramach Priorytetu I PO KL, w tym również dwóch projektów realizowanych przez Centrum RZL, tj." Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" oraz „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". Konferencja stanowiła ponadto okazję do podzielenia się doświadczeniami płynącymi z realizacji projektów przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Ochotnicze Hufce Pracy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ze strony Centrum RZL w konferencji wzięli udział Pan Dariusz Kapusta - Dyrektor Centrum, Pani Anna Rodzeń-Kuczmarska - Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania Projektów oraz Pan Tadeusz Gospodarczyk - Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Projektów, który podsumował działania realizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Priorytetu I PO KL w zakończonej perspektywie finansowej 2007-2014, jak również wskazał na wyzwania jakie stoją przed Centrum RZL w aktualnie rozpoczętej perspektywie.

Uczestnikiem konferencji był m.in. Wieńczysław Targ, Zastępca Komendanta Głównego OHP. Krzysztof Leśniewski, Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów Pomocy Społecznej przedstawił rezultaty realizacji przez Centrum RZL projektu systemowego: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Sebastian Musioł, kierownik projektu "SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" przedstawił rezultaty realizacji projektu.Na konferencji zostały zaprezentowane publikacje będące rezultatami realizacji projektów przez Centrum RZL.

 1Uczestnicy konferencji podsumowującej prace Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia wprowadzającego w czasie konferencji.

 Tadeusz Gospodarczyk, Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Projektów w Centrum RZL przedstawił rezultaty projektu " Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej".Tadeusz Gospodarczyk, Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Projektów w Centrum RZL przedstawił rezultaty projektu " Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej".Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP, przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej podczas wystąpienia o perspektywach rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że w dniu 22 października 2014 r. w Senacie RP, przy ul. Wiejskiej 6 w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem Parlamentarzystów. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Współgospodarzem spotkania był Parlamentarny zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Zebranych gości przywitał Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Joanna Bobowska, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie miało na celu prezentację rezultatów projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz podsumowanie prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych oraz grup tematycznych.

W konferencji ze strony CRZL wzięli udział: Pan Dariusz Kapusta – Dyrektor CRZL oraz Pan Tadeusz Gospodarczyk – Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Projektów, który przedstawił krótkie informacje na temat projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że w dniach 17-19 listopada 2014 r. odbędzie się VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 2014 „SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA 2020 – PERSPEKTYWY ROZWOJOWE” w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji”.

W trakcie Forum będą poruszone m.in. następujące zagadnienia:

  • przyszłość spółdzielczości socjalnej, w tym w kontekście aspektów finansowych i perspektywy 2014–2020
  • finansowanie rozwoju spółdzielni w ramach zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych
  • współpraca z biznesem
  • praktyczne aspekty prowadzenia spółdzielni
  • doświadczenia spółdzielców
  • możliwość ubiegania się przez spółdzielnie o środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014–2020.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem: www.ozrss.pl

Serdecznie zapraszamy!

Podkategorie